วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556


ใบงานที่ 1
เรื่อง  ความเป็นมาของประเทศอาเซียน

1. การก่อตั้งอาเซียนว่าด้วยปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ร่วมลงนาม   .......... ประเทศ  ได้แก่
    1.1 ...........................................................................................................................................................
    1.2.............................................................................................................................................................
    1.3 ............................................................................................................................................................
    1.4.............................................................................................................................................................
    1.5 ............................................................................................................................................................
2. คำว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญเรื่องใดบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 2
เรื่อง  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน

1. นักเรียนบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียน
    1.1..............................................................................................................................................................
    1.2...............................................................................................................................................................
    1.3...............................................................................................................................................................
    1.4...............................................................................................................................................................
    1.5...............................................................................................................................................................
2. การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่ปฏิญญาอาเซียนการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่ระบุไว้ว่า
   อย่างไร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. เรื่องใดเป็นความสำเร็จของอาเซียน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้วางรากฐานบูรณาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเรื่องใดบ้าง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ใบงานที่ 3
เรื่อง  สัญลักษณ์อาเซียน   สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน   ธงชาติแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน


1. นักเรียนบอกความหมายดังต่อไปนี้
    1.1 สีน้ำเงิน  หมายถึง.................................................................................................................................
    1.2 สีแดง      หมายถึง.................................................................................................................................
    1.3 สีขาว      หมายถึง.................................................................................................................................
    1.4 สีเหลือง  หมายถึง.................................................................................................................................
2. นักเรียนบอกลักษณะของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
    2.1 สัญลักษณ์ของประเทศไทย..................................................................................................................
    2.2 สัญลักษณ์ของประเทศบรูไน................................................................................................................
    2.3 สัญลักษณ์ของประเทศลาว...................................................................................................................
    2.4 สัญลักษณ์ของประเทศพม่า...................................................................................................................
    2.5สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม............................................................................................................
    2.6 สัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา...............................................................................................................
    2.7 สัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย.............................................................................................................
    2.8 สัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซีย........................................................................................................
    2.9 สัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์..........................................................................................................
    2.10 สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์..........................................................................................................

ใบงานที่  4
เรื่อง   ประเทศในกลุ่มอาเซียน
คำสั่ง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. เอเชียอาคเนย์  หมายถึง..........................................................................................................................................
2. ประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 4 ประเทศได้แก่..............................................
   .................................................................................................................................................................................
3. ประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 6 ประเทศได้แก่.....................................................................................................................................................................................
4. ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียน คือ.........................................................................................................
5. ประเทศที่ได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนคือ......................................................................................................................................................................................
6. เมืองท่าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหมายถึงประเทศใด....................................................................
7. ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนมากที่สุด คือ..............................................................
8. ประชากรที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพวก....................................................
9. ประชากรที่อาศัยอยู่ตามเกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือพวก...............................................................
10. ภาษาไทยจัดอยู่ในตระกูลภาษา...............................................................................................................................
12. ตระกูลภาษาออสโตร เอเชียติก จะใช้อยู่ในประเทศใดในกลุ่มอาเซียน................................................................
13. อาชีพและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ในกล่มุประเทศอาเซียนขึ้นอยู่กับ.............................................................
14. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีลักษณะ คือ..................................................
      ................................................................................................................................................................................
15. การเพาะปลูกแบบขั้นบันไดจะนิยมทำกันในประเทศใดของกลุ่มอาเซียน..................................................................
16. ประเทศที่ได้รับสมญานามว่าหมู่เกาะแห่งเครื่องเทศ คือ...........................................................................................
17. อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและร่วมมือของกลุ่มอาเซียนในช่วงระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา  คือ..................................
   .....................................................................................................................................................................................
18. ภาษาสำคัญของประเทศพม่าได้แก่............................................................................................................................
19. เขตเกษตรกรรมที่สำคัญของไทยอยู่บริเวณใด............................................................................................................
20. พืชเศรษฐกิจที่ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง คือ.........................................................................................                                                                       
ตอนที่ 2   ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
1.  นักเรียนคิดว่าบริเวณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญและมีประชากรอาศัย
              อยู่หนาแน่นมากที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
 ........................................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................   .........................................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
2. การกล่าวที่ว่าอาชีพประมงเป็นอาชีพทีมีความสำคัญรองจากการเกษตรกรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่   เพราะเหตุใด ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................